Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

Axis VM

9834.00 EUR

Препроцесор

Препроцесорът на програмата включва богат набор от команди за бързо и ефективно изграждане на модела на конструкцията.

 • Вход на геометрия от AutoCAD DXF файл, ArchiCAD, IFC (Revit, Allplan, XSteel и др), Tekla, BoCAD, Glaser, STL, SDNF и др.;
 • Дефиниране на етажи, работни равнини и изгледи за бързо и лесно въвежда­не на конструкции на сгради;
 • Чертане на оси, водещи линии, размерни линии, коти и др.;
 • Богат набор от команди за въвеждане и редактиране на геометрични обекти (копиране, транслация, ротация, разделяне на части и др.);
 • Помощни геометрични построения (перпендикуляр, успоредност, пресечна точка, и др.);
 • Богата библиотека от материали и напречни сечения по различни стандарти за моделиране на стоманени, стоманобетонни, дървени и др. конструкции;
 • Мощен редактор на напречни сечения, позволяващ композирането на сложни съставени сечения с произволна форма;
 • Автоматично генериране на комбинации на натоварване по Еврокод;
 • Автоматично генериране на мрежа от КЕ на база на въведената геометрия с възможности за локално сгъстяване и адаптивна опримизация.

Анализ

С програмата може да извършвате линеен и нелинеен анализ на равнинни и пространствени конструкции за статични и динамични натоварвания, температура, предварително напрягане, подвижни товари, устойчивост и сеизмични въздействия (спектрални - Response Spectra и от акселерограми - Time History, Pushover анализ).

 • Богат набор от крайни елементи - прът (truss), греда, колона (beam), ребро (rib), мембрана (membrane), плоча (plate), черупка (shell), опорно устройство (support), безкрайно корав елемент (rigid), безкрайно корава диафрагма (diaphragm), пружина (spring), контакт (gap), връзка (link), линейна става (edge hinge);
 • Построяване на линии на влияние;
 • Отчитане на локални и глобални начални несъвършенства и частично корави връзки между елементите, допълнителни напражения от производствени дефекти;
 • Сеизмичен анализ с отчитане на хоризонтални и/или вертикална компонента на сеизмичното въздействие; автоматично отчитане на случайните ексцентрицитети; проверка на коефициента за ­участие на масите, междуетажните премествания и P-D ефекта.

Постпроцесор

Постпроцесорът предоставя богати възможности за цялостен и подробен преглед на получените резултати от анализа.

 • Преглед на резултатите за премествания, собствени форми, опорни реакции, разрезни усилия, напрежения и др. в графичен и табличен вид;
 • Представяне на резултатите за равнинни елементи (плочи, мембрани, черупки) във вид на стойности, изолинии, изоповърхнини и диаграми по предварително дефинирани разрези.
 • Автоматично интегриране на усилията в равнинни елементи (плочи, шайби) по избрани разрези за получаване на резултантните разрезни усилия.

Оразмерява­не

Програмата включва всички необходими автоматизирани процедури за оразмеряване на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции по Еврокод EN1990, EN1991, EN1992, EN1993, EN1995, EN1997, EN1998.­

 • Оразмеряване на стоманобетонни колони с произволна форма за двоен нецентричен натиск/опън;
 • Оразмеряване на стоманобетонни греди от плочогредови конструкции със съдействаща ширина, както и самостоятелни греди;
 • Оразмеряване на плочи и черупки за огъващи моменти и мембранни усилия; осигуряване за пукнатини; проверка за продънване; изход на DXF подложка за изчертаване на армировката;
 • Моделиране и оразмеряване на ивични и единични фундаменти, пилоти и фундаментни плочи в­ърху еластична основа;
 • Оразмеряв­ане на сеченията и елементите на стоманените конструкции за якост, местна и обща устойчивост; оразмеряване на сечения клас 4 с допускане на загуба на местна устойчивост;
 • Оразмеряване на възли на стоманените конструкции с болтови съединения;
 • Оразмеряване на елементите на дървени конструкции.

Документиране

Доброто представяне на извършените изчисления е важна част от всяка програма. Axis VM предоставя различни начини за цялостно, професионално и прегледно документиране на входните данни и резултатите.

 • Високачествен печат на такстова, графична и таблична информация директно от интерфейса на програмата;
 • Изход към DXF, BMP, JPG, WMF, EMF, RTF, HTML, TXT, DBF файлове;
 • Съставяне на галерия от параметрични схеми на модела с визуализирани входни данни или резултати. При промяна на модела, схемите се актуал­изират автоматично;
 • Мощен генератор на записка, който позволява бързо включване на голям обем таблични и графични данни, и професионалното им оформяне. Може да вмъквате готови изображения от галерията и библиотеката.

Може да конфигурирате AxisVM по ваше желание с различни комплекти от модули и възможности според вашите изисквания. Този гъвкав подход ви позволява да постигнете оптимално отношение 'възможности - цена'. Така ще имате програма, коят­о да ви върши работа, без да заплащата за ненужни опции, които няма да се налага да ползвате. Разбира се, в бъдеще ще можете винаги да до­пълните избраната конфигурация с нови модули и функции, ако е необходимо. За улеснение, можете да се възползвате от стандартните пакети, конфигурирани специално за българския пазар, които се предлагат с 20% отстъпка. Всички модули се предлагат в две версии: Small Business и Professional. Разликата е, че Small Business има ограничения в броя на крайните елементи.

Стандартни пакети, версия Small Business

Име Включени модули Описание Ед. цена*
SP1101 L1S/RC2/SE1/DXF За Ст.Б. гредови конструкции 1135
SP1401 L4S/RC1/SE1/DXF За Ст.Б. безгредови конструкции 1140
SP1301 L3S/RC12/SE1/DXF За Ст.Б. конструкции от всякакъв вид 2230
SP1102 L1S/SD12/SE1/DXF За стоманени конструкции 1210
SP1312 L3S/RC123/SD12/SE1/DXF За Ст.Б и стоманени конструкции 2580


Стандартни пакети, версия Professional

Име Включени модули Описание Ед. цена*
SP2101 L1P/RC2/SE1/DXF За Ст.Б. гредови конструкции 2270
SP2401 L4 P/ RC123/SE1/ DXF За Ст.Б. безгредови конструкции 2740
SP2301 L3P/RC123/SE1/DXF За Ст.Б. конструкции от всякакъв вид 4700
SP2102 L1P/SD12/SE1/DXF За стоманени конструкции 2425
SP2312 L3 P/ RC123/SD12/SE1/DXF За Ст.Б. и стоманени конструкции 5160
SP3000 NL3P/RC1234/SD12/PS1/TD1
/SE12/DYN/IFC/ALP/DXF
Пълен пакет за линейни и нелинейни
анализи на Ст.Б., стоманени и дървени конструкции
8195

* ­Всички цени са в лева без ДДС

­При закупуване на второ копие предлагаме 25% отстъпка, а за трето и следващи - 50% отстъпка от цената.­

Възможности на версиите Small Business и Professional

Краен елемент / Опция Small Business Professional
Truss до 500 без ограничение
Beam до 250 без ограничение
Rib до 1500 без ограничение
Spring без ограничение без ограничение
Diaphragm без ограничение без ограничение
Gap без ограничение без ограничение
Interface без ограничение без ограничение
Rigid без ограничение без ограничение
Surface (membrane+plate +shell) до 2000 без ограничение
Load cases (тварни състояния) до 99 без ограничение
Мode shape (собствени форми) до 99 без ограничение

Можете да надграждате стандартните пакети с допълнителни модули или да съставим индивидуален пакет, според вашите изисквания. Подробна информация за единичните цени на отделните модули, може да намерите по-долу.

Модул за анализ по МКЕ

Конфигурация L1 L2 L3 L4
Small Business 930 лв. 1330 лв. 2150 лв. 940 лв.
Professional 1860 лв. 2660 лв. 4300 лв. 1880 лв.
Truss X
X
Beam X
X
Rib X X X X
Spring X X X X
Diaphragm X X X X
GapInterface X X X X
Rigid X X X X
Membrane
X X X
Plate
X X X
Shell
X X


Допълнителни модули

Модул Ед. Цена, лв.
Small Business Professional
RC1 Оразмеряване на Ст.Б. плочи, стени, черупки. Проверки за отваряне на пукнатини 195 390
RC2 Оразмеряване на Ст. Б. колони и греди 195 390
RC3 Проверки за продънване 195 390
RC4 Оразмеряване на единични фундаменти и геотехнически изчисления 195 390
RC12 RC+RC2 330 665
RC123 RC1+RC2+RC3 490 980
RC24 RC2+RC4 330 665
RC1234 RC+RC2+RC3+RC4 645 1290
PS1 Предварително напрегнати греди 390 780
SD1 Oразмеряване на стоманени конструкции 235 470
SD2 Оразмеряване на болтови връзки колона-греда 145 290
SD12 SD1+SD2 290 585
TD1 Оразмеряване на дървени конструкции 195 390
SE1 Спектрален анализ 195 390
SE2 Pushover анализ 95 195
SE12 Спектрален + Pushover анализи 270 550
DYN Динамичен анализ 390 780
MT Многоядрен, многонишков анализ 145 290
IFC IFC 2.0/2x2/2x3/2x4 интерфейс
(ArchiCAD, Revit, Nemetschek, ADT, Tekla)
195 390
ALP Изход на армировки към Allplan 95 195
DXF Вход и изход към DXF файл 95 195
DM Многоезичен модул 95 195