Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

Beam Expert

360.00 EUR

Beam Expert е софтуер за статическо изчисляване, оразмеряване и изчертаване на стоманобетонни непрекъснати греди. Модулът притежава приятелски и лесен за използване интерфейс. Вградени са изискванията на българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Beam Expert.pdf

Входни данни

Beam_Expert_sm.png

В табличен вид се попълват размерите на сеченията, дължините на полетата, вида на опорите и размерите на колоните. Въвеждат се постоянните и временни товари.

Изчисляване

Гредата се изчислява с отчитане на различни схеми на разполагане на временните товари „пълно-празно”. В резултат се получават гранични диаграми на огъващите моменти, на напречните сили и на еластичните провисвания. След изчертаване на армировката се определят и нееластичните провисвания и широчината на пукнатините с отчитане на нелинейните свойства на бетона и реално вложената армировка.

Оразмеряване

Извършват се оразмерителни проверки за огъване и напречна сила за подробни сечения по дължина на всяко поле и се определят диаграмите на необходимите напречна и надлъжна армировка. Отчита се и допълнителната опънна сила в надлъжната армировка в следствие оразмеряването за напречна сила.

Конструиране и изчертаване

Автоматизирано се избират необходимите армировки като брой и диаметри чрез покриване на съответните диаграми. Генерира сe подробен чертеж на армировката с изглед и разрези, спецификация и количества. Чертежът се създава в собствената графична среда Design Expert CAD, но може да бъде записан като команден (script) файл за ZWCAD/AutoCAD или директно прехвърлен в ZWCAD или AutoCAD.

Документиране

Автоматично се генерира изчислителна записка, съдържаща подробни схеми и диаграми на входните данни и резултатите.