Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

Column Expert

240.00 EUR

Column Expert е софтуер за оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни колони на сгради съгласно НПБСтБК и Еврокод 2.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Column Expert.pdf

Напречни сечения

­Column_Expert_sm.png

­­Добавянето на ново сечение става лесно с помощта на вградения редактор на напречни сечения. Контурът на сечението може да бъде със стандартна или произволна форма. Може да го вмъкнете и директно от чертеж на AutoCAD/ZWCAD. Посочва се точното разположение и диаметрите на армировъчните пръти и стремената. Начертаното сечение се проверява за съответствие с конструктивните изисквания по отношение на проценти на армиране, разстояния между прътите и стремената и др. Включени са и изискванията на сеизмичните норми НПССЗР и Еврокод 8 по избор. Веднъж създадено, всяко сечение се записва в библиотеката и може да бъде ползвано многократно.

Геометрични данни

За всяка колона се въвеждат брой и височини на етажите, дебелини на плочите и височини на гредите в удобен табличен формат. Задават се напречните сечения. Има възможност за бързо копиране на информацията от една колона на друга. Може да се задава разместване на центъра на колоната по височина.

Оразмеряване

Въвеждат се и вертикалните сили в колоните. Програмата прави проверка на всички колони за условен центричен натиск с отчитане на случайния ексцентрицитет и ефектите от втори ред. Колоните, които не излизат, се оцветяват в червено и за тях може да увеличите сечението или армировката.

Конструиране и изчертаване

На база на въведената информация автоматизирано се генерира чертежът на колоните. Има богати възможности за настройки на вида и мащаба на чертежа, начина на конструиране, размера на надписите и др. Чертежът може да се оформи с подробни изгледи и разрези или във вид на таблица колони. Автоматично се изчисляват бройките и размерите на отделните позиции. Генерира се фигурна спецификация и количествена сметка за армировката, бетона и кофража. Готовият чертеж може да се запише като script файл или да се прехвърли директно към AutoCAD или ZWCAD.