Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD

0.00 лв.

Design Expert Plug-in е надстройка на AutoCAD и ZW­CAD+2014, включваща редица команди за автоматизирано изчертаване, редактиране, надписване и спецификации на армировъчни планове.­

Програмата се разпространява безплатно за потребителите на ZWCAD+2014. Работи съвместно с останалите модули на Design Expert 2.4 за проектиране на греди, колони, шайби, стълби, фундаменти и др. С нея може да редактирате и допълвате армировката, генерирана от съответните модули и да извадите повторно спецификацията.

Модулите предлагат редица удобства за работа и намаляват няколко пъти времето за изчертаване. Спестяват множество 'досадни' и повтаряеми технически операции и помагат на проектанта да се съсредоточи върху същността на проекта. Значително намалява възможността за грешки в чертежите, с което силно се повишава качеството на проектиране.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Plug-in за ZWCAD и AutoCAD

Модулът за стоманобетонни конструкции включва удобни и лесни за използване команди за чертане на армировъчни пръти и стремена, армиране на плочи, детайли на отвори, фигурна и обобщена спецификация на армировката.

Изчертаване и вмъкване на армировъчни пръти

Програмата предлага няколко начина за изчертаване на пръти:

  • Може да начертаете прътите като стандартни полилинии с командата PLINE. С командата 'Огъвки и куки' tbr_dex_1.bmp може лесно да добавите огъвки или куки с избрана дължина, ъгъл и радиус на огъване. Накрая с командата за надписване tbr_dex_2.bmp може да зададете данните за позиция, диаметър, брой и да добавите надписите.
  • С командата 'Чертане на пръти' tbr_dex_4.bmp може да начертаете прът с произволна форма. Може да зададете стойността на бетонното покритие и да избирате точки по ръба на бетона, а прътите ще се изчертават отместени навътре. След изчертаването се появява диалогът за надписване.
  • С командата 'Вмъкване на прът' tbr_dex_5.bmp може да вмъквате пръти с предварително избрана форма. Може да избирате между прави пръти и 12 стандартни форми на огънати пръти. Може да попълните размерите или да ги посочите на чертежа. Бетонното покритие се приспада автоматично, което ви позволява да посочвате точките по ръба на бетона.
  • С командите 'Пръти в разрез' tbr_dex_11.bmp и 'Пръти в разрез по обект' tbr_dex_12.bmp може да изчертаете сеченията на множество пръти като посочите диаметър и разстояние между прътите. След това трябва да посочите точките от линията, по която ще се разположат прътите или съответно да маркирате обект.

Изчертаване на стремена

Командата изчертава различни видове стремена (tbr_dex_10.bmp двойно затворено, tbr_dex_9.bmp затворено, tbr_dex_8.bmp отворено и tbr_dex_7.bmp единично) чрез посочване на срещуположните ъгли на сечението. Могат да се настройват бетонно покрити, дължина и ъгъл на куките и радиус на огъване. След изчертаването се появява диалогът за надписване.

Надписване на армировката

С командата за надписване на пръти tbr_dex_2.bmp може да въведете данните за позиция, брой, тип, диаметър, стъпка и да добавите надпис на чертежа. Дължината на пръта се изчислява автоматично. Ако посочите стъпка и зона на полагане, бройката също се изчислява автоматично. Може да избирате свободно форматът и съдържанието на надписите. Въведените данни се записват към самите пръти и могат да се редактират със същата команда.

Програмата създава комплексен обект прът, който включва пръта (полилиния), надписът (текст) и зоната (размерна линия). Ако включите опцията 'Динамични армировки' в настройките на програмата , обектът ще се реагира на командите за редактиране на AutoCAD/ZWCAD и надписът ще се опреснява автоматично. Например, ако разтеглите пръта с grip или stretch, автоматично ще се промени надписаната дължина. Ако разтеглите зоната на полагане, автоматично ще се промени бройката.

Армиране на плочи

Командата ' Армиране на плоча' tbr_dex_14.bmp позволява бързо и лесно изчертаване на армировката на гредови и безгредови плочи. Трябва само да маркирате контур (на поле, безгредовата плоча или на отделни вътрешни зони) и да посочите желаните диаметри и разстояния между прътите. Програмата автоматично разкроява армировката така, че да запълни избрания контур, изчислява дължините и бройките, след което изчертава и надписва отделните пръти.Така, ако предварително дефинирате зоните на полагане на армировката, може да изчертаете една плоча за броени минути без риск от грешки в бройките и дължините.

Комбинацията с по-прости команди (з­а надписване, куки, чертане на отделни пръти и стремена) прави програмата изключително гъвкава и позволява използването на различни подходи за изчeртаване според конкретния случай и предпочитанията на проектанта.

Детайли на отвори

Командата tbr_dex_15.bmp изчертава стандартен детайл за обрамчване на отвор в плоча или стена (шайба). Могат да се добавят и коси пръти в ъглите на отвора.

Фигурна и обобщена спецификация на армировката

Командата ' Спецификация на армировката' tbr_dex_13.bmp генерира автоматично фигурна спецификация и количествена сметка за избраната армировка. Може да използвате и стандартът BS8666. Може да вмъкнете табличките директно в чертежа или да ги отворите с Excel.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 RC

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Speci Arm Expert

1080.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията