Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

Pad Expert

360.00 лв.

Pad Expert е софтуер за изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване­ на единични корави стоманобетонни фундаменти с произволна форма по българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Pad Expert.pdf

Входни данни

­Въвежда се формата на основната плоскост, която може да б­ъде стандартна: правоъгълна, L, T, двойно T, куха правоъг., кръгла, пръстеновидна, или произволна . Въвеждат се и дебелините и обемните тегла на фундамента и засипката, изчислителното съпротивление на почвата, координатите на центровете и размерите на колоните, чийто брой е неограничен. Натоварването може да бъде от множество товарни състояния (нормативни, изчислителни или сеизмични), като за всяка колона се въвежда натискова сила N и два момента Mx и My. Фундаментът може да бъде само едностъпков.

Напрежения

Програмата определя напреженията в основната плоскост за всяко товарно състояние и ги сравнява с допустимите. Изчисляват се средното, максималното ръбово и ъглово напрежение, както и напреженията за всяка точка от контура. Собственото тегло на фундамента и засипката се отчита автоматично. Ако има отлепяне програмата изчислява итерационно положението на нулевата линия и диаграмата на напреженията при произволна форма на фундамента.

­Усилия и оразмеряване

Предварително се дефинират разрези през фундамента като се посочват координатите на началната и крайна точка на техните отсечки. За всеки разрез и товарно състояние се определят резултатните огъващ момент M и напречна сила Q.

За оразмеряването допълнително се въвеждат класовете на бетона и армировката, бетонното покритие и размерите на напречното сечение за всеки разрез (последните могат да се определят и автоматично). За всеки разрез се определя надлъжната армировка за огъване и се прави проверка за напречни сили без напречна армировка. За всяка колона се прави проверка за продънване с отчитане на моментите в колоната. Ако колоната е близо до контура критичния периметър се 'отрязва' автоматично.

Слягане

Въвеждат се характеристиките на пластовете под фундамента: дебелина, общ деформационен модул Eo, коефициент на Поасон n и напрежението в основната плоскост с което ще се изчислява слягането. Фундаментът може да бъде с нулева или безкрайна коравина. При нулева коравина може да се изчисли слягането в избрана точка или да се построи диаграмата на деформираната линия на земната повърхност за избран разрез.

Определянето на слягането за фундамент с произволна форма се извършва чрез числено интегриране по площта на фундамента и в дълбочина. За стандартните форми резултатите съвпадат с теоретично изведените. При безкрайно корав фундамент решението се извършва посредством матрица на коравина.

Изчертаване­

Генерира се чертеж, съдържащ план и разрез на фундамента с размери и коти. Автоматизирано се конструира и изчертава долната и горна (ако има) армировка на фундамента. Чертежът може да съдържа и фигурна спецификация и количества на армировката, бетона и кофража. Всичко това лесно може да се прехвърли в ZWCAD или AutoCAD.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 Basic

Speci Arm Expert
Pad Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC

420.00 лв.

Design Expert 3.2 RC

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Speci Arm Expert

1080.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията