Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

0.00 лв.

Design Expert Plug-in е надстройка на AutoCAD и ZW­CAD+2014, включваща редица команди за автоматизирано изчертаване, редактиране, надписване и спецификации на стоманени конструкции.­

Програмата се разпространява безплатно за потребителите на ZWCAD+2014. Работи съвместно с останалите модули на Design Expert 2.4 за проектиране на греди, колони, шайби, стълби, фундаменти и др. С нея може да редактирате и допълвате армировката, генерирана от съответните модули и да извадите повторно спецификацията.

Модулите предлагат редица удобства за работа и намаляват няколко пъти времето за изчертаване. Спестяват множество 'досадни' и повтаряеми технически операции и помагат на проектанта да се съсредоточи върху същността на проекта. Значително намалява възможността за грешки в чертежите, с което силно се повишава качеството на проектиране.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Plug-in за ZWCAD и AutoCAD

Модулът за стом­анени конструкции позволява бързо въвеждане на стоманените елементи, като сечението може да се избере от богата библиотека с профили. Само с две посочвания елементът се изчертава в план, изглед, разрез или в 3D. Лесно се правят промени като само се маркират съответните профили и се посочва ново сечение. Автоматично се получават различни ра­зрези и изгледи на конструкцията само чрез посочване на съответната ос. По всяко време може да получите спецификация на елементите. Разработват се и модули за изчисляване и изчертаване на детайли.

Steel.png

Модулът включва следните по-важни команди:

­Осови линии ­tbr_dex_29.bmp

Командата изчертава последователност от осови линии с нарастващ номер (буква), в хоризонтално или вертикално направление или под ъгъл. Може да посочвате различни разстояние между отделните оси или да изчертаете наведнъж няколко оси през еднакви разстояния като посочите бройката.

Коти tbr_dex_30.bmp

Изчертава последователност от коти в разрез. След като посочите базова точка на ниво 0.00, програмата автоматично изчислява съответната стойност при посочване на точка от разреза. Означението се добавя като блок с атрибути. Може да избирате между различни стилове на изобразяване.

Чертане на стоманени елементи tbr_dex_21.bmp

Изчерта­ва отделно сечение или елемент в изглед, план или 3D. Може да изберете стандартен профил от библиотеката или да въведете сечение с произволни размери. Създаденият елемент е параметричен като данните се записват в оста на елемента. В последствие, може винаги да редактирате формата и размерите на сечението. Ако включите опцията 'Динамични обекти стомана', обектите реагират на командите за редактиране в AutoCAD/ZWCAD (grip, stretch, move, copy и др.) се пречертават автоматично.

DrawSteel.PNG

Чертане на сечения tbr_dex_23.bmp

С тази команда може да извадите напречното сечение на всеки елемент в чертежа само като го­ пресечете с линия.

Изгледи и разрези tbr_dex_24.bmp

С програмата може да въведете цялата конструкция в 3D. След това, с тази команда може да генерирате ­автоматично 2D изгледи и разрези на конструкцията само като маркирате съответните елементи.

Пречертаване 2D/3D tbr_dex_25.bmp

Командата пречертава избраните елементи. С нейна помощ може да превключвате между 3D изглед и 2D план и така да генерирате 2D планове от 3D модел. В последствие винаги може да възстяновите 3D изгледа.

Спецификация на стоманата tbr_dex_27.bmp

­Може да генерирате автоматично таблица със спецификация на стоманата, коя­то да вмъкнете директно в чертежа или да отворите с Excel. Таблицата съдържа подробно описание на профилите като бройки, сечения, дължини, тегла, материали др.­

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 Steel

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Steel E­xpert EC

240.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията